برنامه بازی ها Perspolis Tehran - ليگ برتر (خليج فارس)-9798گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/05/04 20:45

امام رضا (ع)

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

3 - 0

فولاد خوزستان

1397/05/12 20:45

آزادی

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1397/05/18 20:30

غدیر

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

نفت مسجد سلیمان

1397/05/26 20:30

آزادی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1397/06/01 20:15

تختی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

نساجی مازندران

1397/06/21 20:30

آزادی

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

سپيدرود رشت

1397/07/01 18:45

آزادی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

پرسپولیس تهران

1397/07/05 18:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

پيکان تهران

1397/08/28 16:15

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 1

پرسپولیس تهران

1397/08/05 16:35

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1397/09/13 16:15

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

پرسپولیس تهران

1397/09/18 16:10

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

تراکتورسازي تبریز

1397/09/04 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

پرسپولیس تهران

1397/09/08 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

3 - 1

پارس جنوبي جم

1397/09/23 16:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

پدیده خراسان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

پرسپولیس تهران

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

-

پرسپولیس تهران

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

-

پرسپولیس تهران

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

-

پرسپولیس تهران

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

استقلال تهران

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

پرسپولیس تهران

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

پرسپولیس تهران

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سپاهان اصفهان

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

-

پرسپولیس تهران

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

ماشین سازی تبریز

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

-

پرسپولیس تهران

+