یک، دو، سه « ایران»

ساعت 09:22 پنج شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۷

سرمشوقین تیم ملی با هدایت و نظارت مدیر روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ تماشاگران را به تشویق یکپارچه و هماهنگ فرامی خواندند.