برنامه بازی ها Foolad Khouzestan - ليگ برتر (خليج فارس)-9900گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

2 - 2

فولاد خوزستان

1399/08/16 16:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 1

استقلال تهران

1399/08/30 16:40

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گل گهر سیرجان

1 - 1

فولاد خوزستان

1399/09/05 16:10

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

آلومينيوم اراک

1399/09/10 16:35

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتور تبریز

0 - 0

فولاد خوزستان

1399/09/17 15:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

3 - 0

سايپـا تهران

1399/09/22 15:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت مسجد سلیمان

1 - 0

فولاد خوزستان

1399/09/28 15:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

نساجی مازندران

1399/10/10 16:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

1 - 1

فولاد خوزستان

1399/10/21 15:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

مس رفسنجان

1399/10/15 16:50

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 1

فولاد خوزستان

1399/10/29 16:40

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

0 - 1

فولاد خوزستان

1399/11/06 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

پيکان تهران

1399/11/11 17:10

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 1

فولاد خوزستان

1399/11/17 16:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

پدیده مشهد

1399/11/25 16:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

ذوب آهن اصفهان

1399/12/11 17:35

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1399/12/16 17:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

گل گهر سیرجان

1400/02/18 21:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/01/12 16:30

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 1

تراکتور تبریز

1400/03/03 20:45

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

2 - 1

فولاد خوزستان

1400/03/08 19:40

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

نفت مسجد سلیمان

1400/04/01 20:50

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نساجی مازندران

1 - 0

فولاد خوزستان

1400/02/24 18:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

سپاهان اصفهان

1400/04/06 20:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس رفسنجان

2 - 1

فولاد خوزستان

1400/04/10 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

0 - 0

پرسپولیس تهران

1400/04/15 21:10

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/04/19 21:30

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

فولاد خوزستان

1400/04/29 21:15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1400/05/03 21:15

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده مشهد

0 - 0

فولاد خوزستان

1400/05/08 21:15