1400/11/11

جزییات مسابقه

شهرداري نوشهر - عقاب تهران

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی عقاب تهران

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی شهرداري نوشهر

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره شهرداري نوشهر

نام بازیکن

پیراهن