لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 شهرداري نوشهر 0 عقاب تهران 2 1400/11/11 14:00
week 25 عقاب تهران 1 شهرداري نوشهر 0 1401/03/25 18:00