برنامه بازی ها - لیگ یک آزادگان - 1400گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

3 - 0

پارس جنوبي جم

1400/07/24 15:15

ملوان بندر انزلي

2 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/07/24 15:15

سايپـا تهران

1 - 1

استقلال خوزستان

1400/07/24 15:15

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/07/24 15:30

ماشین سازی تبریز

0 - 4

شهرداري همدان

1400/07/25 15:30

استقلال ملاثاني

2 - 2

رایکا بابل

1400/07/25 17:00

شاهين شهرداري بوشهر

1 - 2

قشقایی شیراز

1400/07/25 17:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 0

ویستا توربین

1400/07/25 15:30

شمس آذر قزوین

0 - 3

مس كرمان

1400/07/25 15:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

1 - 0

مس شهر بابک

1400/08/01 15:00

پارس جنوبي جم

1 - 4

خيبر خرم آباد

1400/08/01 17:00

شهرداري آستارا

1 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/08/01 15:00

قشقایی شیراز

1 - 0

سايپـا تهران

1400/08/01 15:00

ویستا توربین

0 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/01 15:00

شهرداري همدان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/08/01 15:00

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/01 15:00

رایکا بابل

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/08/01 14:45

استقلال خوزستان

1 - 1

شمس آذر قزوین

1400/08/01 17:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

0 - 0

شهرداري همدان

1400/08/09 14:45

ملوان بندر انزلي

1 - 0

قشقایی شیراز

1400/08/09 14:45

سايپـا تهران

2 - 1

مس كرمان

1400/08/09 14:45

ماشین سازی تبریز

1 - 2

شهرداري آستارا

1400/08/09 14:45

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

مس شهر بابک

1400/08/09 15:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

استقلال خوزستان

1400/08/09 15:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

رایکا بابل

1400/08/09 15:30

استقلال ملاثاني

2 - 1

پارس جنوبي جم

1400/08/09 15:30

شمس آذر قزوین

0 - 1

ویستا توربین

1400/08/09 14:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

خيبر خرم آباد

1400/08/15 14:30

ویستا توربین

0 - 0

سايپـا تهران

1400/08/15 14:30

قشقایی شیراز

3 - 0

استقلال ملاثاني

1400/08/15 14:30

رایکا بابل

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/08/15 14:30

شهرداري همدان

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/15 14:30

مس كرمان

1 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/08/15 14:30

استقلال خوزستان

0 - 3

آرمان گهر سیرجان

1400/08/15 15:00

پارس جنوبي جم

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/08/15 15:00

شهرداري آستارا

0 - 0

شمس آذر قزوین

1400/08/15 14:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملوان بندر انزلي

2 - 1

پارس جنوبي جم

1400/08/21 14:30

سايپـا تهران

2 - 1

خيبر خرم آباد

1400/08/21 14:30

شهرداري همدان

3 - 0

رایکا بابل

1400/08/21 14:30

ماشین سازی تبریز

0 - 1

قشقایی شیراز

1400/08/21 14:30

آرمان گهر سیرجان

2 - 0

ویستا توربین

1400/08/21 14:30

استقلال ملاثاني

0 - 1

استقلال خوزستان

1400/08/21 14:30

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

مس كرمان

1400/08/21 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

شهرداري آستارا

1400/08/21 14:30

شمس آذر قزوین

0 - 1

مس شهر بابک

1400/08/21 14:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/08/26 14:15

قشقایی شیراز

0 - 0

شهرداري همدان

1400/08/26 14:15

خيبر خرم آباد

2 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/08/26 14:15

مس شهر بابک

1 - 0

سايپـا تهران

1400/08/26 14:15

مس كرمان

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/08/26 14:15

شهرداري آستارا

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/08/26 14:15

استقلال خوزستان

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/08/26 14:45

ویستا توربین

4 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/08/26 14:15

پارس جنوبي جم

1 - 0

شمس آذر قزوین

1400/08/26 14:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 2

پارس جنوبي جم

1400/09/01 14:45

ملوان بندر انزلي

1 - 0

مس شهر بابک

1400/09/01 14:15

سايپـا تهران

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/09/01 14:15

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

قشقایی شیراز

1400/09/01 14:15

رایکا بابل

1 - 1

ویستا توربین

1400/09/01 14:15

ماشین سازی تبریز

1 - 2

استقلال خوزستان

1400/09/01 14:15

شهرداري همدان

0 - 1

مس كرمان

1400/09/01 14:15

استقلال ملاثاني

0 - 0

شهرداري آستارا

1400/09/01 14:45

شمس آذر قزوین

3 - 3

خيبر خرم آباد

1400/09/01 14:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

0 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/09/11 14:00

پارس جنوبي جم

1 - 0

شهرداري همدان

1400/09/11 14:30

قشقایی شیراز

1 - 0

رایکا بابل

1400/09/11 14:00

شهرداري آستارا

0 - 0

سايپـا تهران

1400/09/11 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 1

استقلال ملاثاني

1400/09/11 14:00

استقلال خوزستان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/09/11 14:30

ویستا توربین

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/09/11 14:00

مس شهر بابک

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/09/11 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شمس آذر قزوین

1400/09/11 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 0

پارس جنوبي جم

1400/09/17 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 0

مس شهر بابک

1400/09/17 14:30

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

خيبر خرم آباد

1400/09/17 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/09/17 14:30

قشقایی شیراز

2 - 0

ویستا توربین

1400/09/17 14:00

رایکا بابل

1 - 2

استقلال خوزستان

1400/09/17 14:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

مس كرمان

1400/09/17 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

شهرداري آستارا

1400/09/17 14:00

ماشین سازی تبریز

2 - 2

شمس آذر قزوین

1400/09/17 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/09/23 14:00

ویستا توربین

0 - 0

شهرداري همدان

1400/09/23 13:15

پارس جنوبي جم

1 - 1

رایکا بابل

1400/09/23 14:30

استقلال خوزستان

2 - 0

قشقایی شیراز

1400/09/23 14:30

مس شهر بابک

1 - 0

استقلال ملاثاني

1400/09/23 14:00

خيبر خرم آباد

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/09/23 14:00

مس كرمان

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/09/23 14:00

خوشه طلايي ساوه

6 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/09/23 17:00

شمس آذر قزوین

2 - 0

سايپـا تهران

1400/09/23 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/10/04 14:00

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

مس شهر بابک

1400/10/04 14:00

شهرداري همدان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/10/04 14:00

ملوان بندر انزلي

2 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/10/04 14:00

استقلال ملاثاني

2 - 1

سايپـا تهران

1400/10/04 14:00

ویستا توربین

1 - 1

استقلال خوزستان

1400/10/04 14:00

قشقایی شیراز

0 - 1

مس كرمان

1400/10/04 14:00

رایکا بابل

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/10/04 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

شمس آذر قزوین

1400/10/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/10/11 14:00

استقلال خوزستان

1 - 0

شهرداري همدان

1400/10/11 14:00

مس كرمان

2 - 0

رایکا بابل

1400/10/11 14:00

مس شهر بابک

1 - 1

قشقایی شیراز

1400/10/11 14:00

شهرداري آستارا

0 - 1

ویستا توربین

1400/10/11 13:30

شمس آذر قزوین

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/10/11 14:00

سايپـا تهران

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/10/11 14:00

خوشه طلايي ساوه

5 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1400/10/11 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 2

ماشین سازی تبریز

1400/10/11 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 2

پارس جنوبي جم

1400/10/17 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

مس شهر بابک

1400/10/17 14:00

رایکا بابل

1 - 2

خيبر خرم آباد

1400/10/17 14:00

آرمان گهر سیرجان

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/10/17 14:00

ملوان بندر انزلي

1 - 0

شمس آذر قزوین

1400/10/17 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 2

سايپـا تهران

1400/10/17 14:00

ماشین سازی تبریز

2 - 2

استقلال ملاثاني

1400/10/17 14:00

ویستا توربین

0 - 1

مس كرمان

1400/10/17 14:00

استقلال خوزستان

2 - 1

شهرداري آستارا

1400/10/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 1

قشقایی شیراز

1400/10/22 13:30

شمس آذر قزوین

1 - 3

آرمان گهر سیرجان

1400/10/22 14:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

شهرداري همدان

1400/10/22 14:00

مس شهر بابک

1 - 0

رایکا بابل

1400/10/22 14:00

پارس جنوبي جم

1 - 0

ویستا توربین

1400/10/22 14:00

مس كرمان

1 - 0

استقلال خوزستان

1400/10/22 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 3

ملوان بندر انزلي

1400/10/22 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/10/22 14:00

سايپـا تهران

4 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/10/22 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1400/11/03 14:00

ویستا توربین

1 - 1

مس شهر بابک

1400/11/03 14:00

قشقایی شیراز

0 - 1

خيبر خرم آباد

1400/11/03 14:00

رایکا بابل

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/11/03 14:00

شهرداري همدان

2 - 2

شمس آذر قزوین

1400/11/03 14:00

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

سايپـا تهران

1400/11/03 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

استقلال ملاثاني

1400/11/03 14:00

مس كرمان

1 - 0

شهرداري آستارا

1400/11/03 14:00

ملوان بندر انزلي

3 - 2

ماشین سازی تبریز

1400/11/03 14:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ماشین سازی تبریز

2 - 2

آرمان گهر سیرجان

1400/11/08 14:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

شهرداري همدان

1400/11/08 14:00

سايپـا تهران

3 - 2

رایکا بابل

1400/11/08 14:00

شمس آذر قزوین

1 - 2

قشقایی شیراز

1400/11/08 14:00

خيبر خرم آباد

3 - 1

ویستا توربین

1400/11/08 14:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 2

استقلال خوزستان

1400/11/08 14:00

پارس جنوبي جم

1 - 0

مس كرمان

1400/11/08 14:00

مس شهر بابک

1 - 1

شهرداري آستارا

1400/11/08 14:00

ملوان بندر انزلي

3 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/11/08 14:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

1 - 0

پارس جنوبي جم

1400/11/13 14:00

استقلال خوزستان

0 - 0

مس شهر بابک

1400/11/13 14:00

مس كرمان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/11/13 14:00

قشقایی شیراز

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/11/13 14:00

رایکا بابل

1 - 1

شمس آذر قزوین

1400/11/13 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

سايپـا تهران

1400/11/13 14:00

آرمان گهر سیرجان

0 - 0

استقلال ملاثاني

1400/11/13 14:00

ویستا توربین

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/11/13 14:00

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/11/13 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

مس شهر بابک

1400/12/02 14:30

آرمان گهر سیرجان

1 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/12/02 14:00

شهرداري همدان

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/12/02 14:00

رایکا بابل

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/12/02 14:00

قشقایی شیراز

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/02 14:00

ویستا توربین

3 - 2

خوشه طلايي ساوه

1400/12/02 14:00

استقلال خوزستان

1 - 2

سايپـا تهران

1400/12/02 14:30

مس كرمان

2 - 0

شمس آذر قزوین

1400/12/02 14:00

شهرداري آستارا

1 - 0

خيبر خرم آباد

1400/12/02 14:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

0 - 0

مس كرمان

1400/12/07 14:30

خيبر خرم آباد

1 - 2

پارس جنوبي جم

1400/12/07 14:30

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

شهرداري آستارا

1400/12/07 14:30

شمس آذر قزوین

1 - 0

استقلال خوزستان

1400/12/07 14:30

سايپـا تهران

3 - 1

قشقایی شیراز

1400/12/07 14:30

ملوان بندر انزلي

1 - 0

شهرداري همدان

1400/12/07 14:30

ماشین سازی تبریز

1 - 1

رایکا بابل

1400/12/07 14:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

آرمان گهر سیرجان

1400/12/07 15:00

استقلال ملاثاني

0 - 0

ویستا توربین

1400/12/07 15:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/14 14:30

شهرداري آستارا

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1400/12/14 14:30

شهرداري همدان

0 - 2

آرمان گهر سیرجان

1400/12/14 14:45

مس شهر بابک

0 - 1

خوشه طلايي ساوه

1400/12/14 14:45

قشقایی شیراز

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1400/12/14 14:45

ویستا توربین

2 - 1

شمس آذر قزوین

1400/12/14 14:45

مس كرمان

2 - 0

سايپـا تهران

1400/12/14 14:45

استقلال خوزستان

0 - 0

خيبر خرم آباد

1400/12/14 15:15

پارس جنوبي جم

1 - 1

استقلال ملاثاني

1400/12/14 15:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

استقلال خوزستان

1400/12/20 14:00

خيبر خرم آباد

1 - 1

مس شهر بابک

1400/12/20 15:00

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

پارس جنوبي جم

1400/12/20 15:00

شمس آذر قزوین

3 - 1

شهرداري آستارا

1400/12/20 15:00

سايپـا تهران

2 - 1

ویستا توربین

1400/12/20 15:00

ماشین سازی تبریز

1 - 2

مس كرمان

1400/12/20 15:00

ملوان بندر انزلي

1 - 1

رایکا بابل

1400/12/20 15:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

شهرداري همدان

1400/12/20 15:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

قشقایی شیراز

1400/12/20 15:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1400/12/25 14:45

مس شهر بابک

0 - 0

شمس آذر قزوین

1400/12/25 15:00

خيبر خرم آباد

2 - 1

سايپـا تهران

1400/12/25 15:00

رایکا بابل

1 - 2

شهرداري همدان

1400/12/25 15:00

قشقایی شیراز

0 - 1

ماشین سازی تبریز

1400/12/25 15:00

ویستا توربین

3 - 0

آرمان گهر سیرجان

1400/12/25 15:00

مس كرمان

4 - 0

خوشه طلايي ساوه

1400/12/25 15:00

استقلال خوزستان

2 - 2

استقلال ملاثاني

1400/12/25 15:30

پارس جنوبي جم

1 - 0

ملوان بندر انزلي

1400/12/25 15:30

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

1 - 0

رایکا بابل

1401/01/10 16:15

شهرداري همدان

0 - 0

قشقایی شیراز

1401/01/10 16:15

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

خيبر خرم آباد

1401/01/10 16:15

شمس آذر قزوین

2 - 1

پارس جنوبي جم

1401/01/10 16:15

سايپـا تهران

0 - 2

مس شهر بابک

1401/01/10 16:15

ماشین سازی تبریز

0 - 0

ویستا توربین

1401/01/10 16:15

ملوان بندر انزلي

2 - 0

شهرداري آستارا

1401/01/10 16:15

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 7

استقلال خوزستان

1401/01/10 16:45

استقلال ملاثاني

0 - 0

مس كرمان

1401/01/10 16:45

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس كرمان

3 - 0

شهرداري همدان

1401/01/15 19:45

خيبر خرم آباد

1 - 0

شمس آذر قزوین

1401/01/15 20:15

مس شهر بابک

2 - 3

ملوان بندر انزلي

1401/01/16 19:45

خوشه طلايي ساوه

0 - 0

سايپـا تهران

1401/01/16 20:00

قشقایی شیراز

2 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/01/16 19:45

ویستا توربین

1 - 1

رایکا بابل

1401/01/16 20:00

استقلال خوزستان

3 - 0

ماشین سازی تبریز

1401/01/16 20:00

پارس جنوبي جم

1 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1401/01/16 20:00

شهرداري آستارا

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/01/16 20:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رایکا بابل

2 - 0

قشقایی شیراز

1401/01/23 20:15

شمس آذر قزوین

2 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/01/23 20:30

سايپـا تهران

0 - 0

شهرداري آستارا

1401/01/23 20:15

شهرداري همدان

0 - 0

پارس جنوبي جم

1401/01/23 20:30

ملوان بندر انزلي

1 - 0

استقلال خوزستان

1401/01/23 20:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

ویستا توربین

1401/01/23 20:30

ماشین سازی تبریز

1 - 1

مس شهر بابک

1401/01/23 20:30

آرمان گهر سیرجان

0 - 0

مس كرمان

1401/01/25 20:30

استقلال ملاثاني

1 - 0

خيبر خرم آباد

1401/01/25 20:30

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

2 - 2

شهرداري همدان

1401/01/29 20:30

شمس آذر قزوین

1 - 0

ماشین سازی تبریز

1401/01/29 20:30

ویستا توربین

1 - 1

قشقایی شیراز

1401/01/29 20:15

استقلال خوزستان

0 - 0

رایکا بابل

1401/01/29 20:30

پارس جنوبي جم

0 - 0

سايپـا تهران

1401/01/29 20:30

مس شهر بابک

2 - 1

شاهين شهرداري بوشهر

1401/01/29 20:00

خوشه طلايي ساوه

0 - 1

استقلال ملاثاني

1401/01/30 20:30

خيبر خرم آباد

0 - 2

آرمان گهر سیرجان

1401/01/30 20:30

مس كرمان

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/02/05 20:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

3 - 1

شهرداري آستارا

1401/02/08 20:00

شهرداري همدان

2 - 0

ویستا توربین

1401/02/08 20:30

رایکا بابل

5 - 1

پارس جنوبي جم

1401/02/08 20:30

قشقایی شیراز

1 - 0

استقلال خوزستان

1401/02/08 20:30

سايپـا تهران

1 - 1

شمس آذر قزوین

1401/02/08 20:30

استقلال ملاثاني

1 - 1

مس شهر بابک

1401/02/08 20:30

ملوان بندر انزلي

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/02/10 20:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

مس كرمان

1401/02/10 20:30

ماشین سازی تبریز

1 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/02/08 20:45

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 1

ماشین سازی تبریز

1401/02/15 19:30

مس شهر بابک

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/02/15 19:00

خيبر خرم آباد

1 - 0

شهرداري همدان

1401/02/15 19:00

خوشه طلايي ساوه

2 - 1

ملوان بندر انزلي

1401/02/15 19:00

شمس آذر قزوین

2 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1401/02/15 19:00

سايپـا تهران

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/02/15 19:00

استقلال خوزستان

4 - 2

ویستا توربین

1401/02/14 19:00

مس كرمان

1 - 0

قشقایی شیراز

1401/02/15 19:00

شهرداري آستارا

0 - 1

رایکا بابل

1401/02/15 19:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

پارس جنوبي جم

1401/02/20 19:30

شهرداري همدان

1 - 0

استقلال خوزستان

1401/02/20 19:30

رایکا بابل

0 - 0

مس كرمان

1401/02/20 19:30

قشقایی شیراز

1 - 0

مس شهر بابک

1401/02/20 19:30

ویستا توربین

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/02/20 19:30

استقلال ملاثاني

0 - 0

شمس آذر قزوین

1401/02/20 19:30

ملوان بندر انزلي

2 - 0

سايپـا تهران

1401/02/20 19:30

شاهين شهرداري بوشهر

2 - 3

خوشه طلايي ساوه

1401/02/20 19:30

ماشین سازی تبریز

0 - 3

خيبر خرم آباد

1401/02/20 19:30

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 1

قشقایی شیراز

1401/02/26 19:30

مس شهر بابک

1 - 0

شهرداري همدان

1401/02/26 19:30

خيبر خرم آباد

2 - 0

رایکا بابل

1401/02/26 19:30

خوشه طلايي ساوه

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/02/26 19:30

شمس آذر قزوین

0 - 0

ملوان بندر انزلي

1401/02/26 19:30

سايپـا تهران

0 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1401/02/26 19:30

استقلال ملاثاني

6 - 1

ماشین سازی تبریز

1401/02/26 19:30

مس كرمان

1 - 0

ویستا توربین

1401/02/26 19:30

شهرداري آستارا

2 - 0

استقلال خوزستان

1401/02/26 19:30

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

قشقایی شیراز

1 - 1

شهرداري آستارا

1401/03/01 19:00

آرمان گهر سیرجان

2 - 1

شمس آذر قزوین

1401/03/01 19:00

شهرداري همدان

1 - 1

خوشه طلايي ساوه

1401/03/01 19:00

رایکا بابل

1 - 0

مس شهر بابک

1401/03/01 19:00

ویستا توربین

1 - 1

پارس جنوبي جم

1401/03/01 19:00

استقلال خوزستان

1 - 2

مس كرمان

1401/03/01 19:00

ملوان بندر انزلي

1 - 2

استقلال ملاثاني

1401/03/01 19:00

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 2

خيبر خرم آباد

1401/03/01 19:30

ماشین سازی تبریز

3 - 3

سايپـا تهران

1401/03/01 19:00

هفته 32

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

0 - 0

ویستا توربین

1401/03/06 19:00

خيبر خرم آباد

0 - 0

قشقایی شیراز

1401/03/06 19:00

خوشه طلايي ساوه

3 - 2

رایکا بابل

1401/03/06 19:00

شمس آذر قزوین

1 - 2

شهرداري همدان

1401/03/06 19:00

سايپـا تهران

1 - 1

آرمان گهر سیرجان

1401/03/06 19:00

شهرداري آستارا

0 - 0

مس كرمان

1401/03/06 19:00

ماشین سازی تبریز

0 - 2

ملوان بندر انزلي

1401/03/06 19:00

پارس جنوبي جم

1 - 0

استقلال خوزستان

1401/03/06 19:30

استقلال ملاثاني

1 - 0

شاهين شهرداري بوشهر

1401/03/06 19:30

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرمان گهر سیرجان

5 - 1

ماشین سازی تبریز

1401/03/12 18:00

شهرداري همدان

0 - 0

استقلال ملاثاني

1401/03/12 18:30

رایکا بابل

1 - 0

سايپـا تهران

1401/03/12 19:00

قشقایی شیراز

0 - 3

شمس آذر قزوین

1401/03/12 19:00

ویستا توربین

0 - 2

خيبر خرم آباد

1401/03/12 19:00

استقلال خوزستان

0 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/03/12 19:00

مس كرمان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1401/03/12 19:00

شهرداري آستارا

1 - 1

مس شهر بابک

1401/03/12 18:30

شاهين شهرداري بوشهر

0 - 1

ملوان بندر انزلي

1401/03/12 19:00

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

3 - 0

شهرداري آستارا

1401/03/17 19:00

مس شهر بابک

3 - 0

استقلال خوزستان

1401/03/17 18:30

خيبر خرم آباد

0 - 2

مس كرمان

1401/03/17 18:30

خوشه طلايي ساوه

3 - 2

قشقایی شیراز

1401/03/17 18:30

شمس آذر قزوین

2 - 0

رایکا بابل

1401/03/17 18:30

سايپـا تهران

2 - 1

شهرداري همدان

1401/03/17 18:30

استقلال ملاثاني

3 - 0

آرمان گهر سیرجان

1401/03/17 19:00

ملوان بندر انزلي

1 - 0

ویستا توربین

1401/03/17 18:30

ماشین سازی تبریز

1 - 2

شاهين شهرداري بوشهر

1401/03/17 18:00