لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 1 ملوان بندر انزلي 4 1402/09/27 15:00
week 28 ملوان بندر انزلي 0 مس رفسنجان 1 1403/03/04 19:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1401/10/03 17:00
week 28 ملوان بندر انزلي 0 مس رفسنجان 4 1402/02/15
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ملوان بندر انزلي 1 مس رفسنجان 2 1396/09/23
week 24 مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1396/11/29 14:00
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 ملوان بندر انزلي 2 مس رفسنجان 1 1396/01/22
week 14 مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/03
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ملوان بندر انزلي 1 مس رفسنجان 0 1392/08/07 15:00