لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 هوادار تهران 0 تراکتور تبریز 1 1402/06/29 18:30
week 20 تراکتور تبریز 4 هوادار تهران 2 1402/12/23 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 0 هوادار تهران 0 1401/06/09 18:30
week 19 هوادار تهران 0 تراکتور تبریز 1 1401/11/19
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 هوادار تهران 1 تراکتور تبریز 0 1400/10/03 15:00
week 26 تراکتور تبریز 3 هوادار تهران 2 1401/02/19 17:30