لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس كرمان 2 گل گهر سیرجان 2 1401/06/08 19:30
week 19 گل گهر سیرجان 1 مس كرمان 1 1401/11/19
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 2 مس كرمان 1 1399/12/21 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 مس كرمان 3 گل گهر سیرجان 1 1396/06/11
week 21 گل گهر سیرجان 5 مس كرمان 1 1396/11/08
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مس كرمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/05/29
week 20 گل گهر سیرجان 0 مس كرمان 0 1395/10/30
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس كرمان 0 گل گهر سیرجان 1 1394/07/27
week 30 گل گهر سیرجان 1 مس كرمان 1 1394/12/24