لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شهرداری ماهشهر 2 ایرانجوان بوشهر 2 1400/11/17 14:15
week 26 ایرانجوان بوشهر 0 شهرداری ماهشهر 3 1401/03/11 19:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 30 ایرانجوان بوشهر 1 شهرداری ماهشهر 0 1397/01/15 16:30
week 13 شهرداری ماهشهر 0 ایرانجوان بوشهر 1 1396/08/23