لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نود اروميه 3 شهيد قندي يزد 2 1400/10/23 14:00
week 22 شهيد قندي يزد 0 نود اروميه 0 1401/03/20 17:45