لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 بعثت کرمانشاه 1 پيام توس مشهد 1 1400/11/17 14:00