لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نیروی زمینی تهران 1 شهداي بابلسر 0 1400/11/10 14:15
week 25 شهداي بابلسر 1 نیروی زمینی تهران 2 1401/03/03 18:00
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهداي بابلسر 0 نیروی زمینی تهران 0 1399/11/24
week 21 نیروی زمینی تهران 1 شهداي بابلسر 0 1400/03/12 19:30