لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهرداري آستارا 0 استقلال خوزستان 0 1401/07/20
week 25 استقلال خوزستان 1 شهرداري آستارا 0 1401/12/19
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال خوزستان 2 شهرداري آستارا 1 1400/10/17 14:00
week 30 شهرداري آستارا 2 استقلال خوزستان 0 1401/02/26 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 شهرداري آستارا 1 استقلال خوزستان 0 1399/12/02 14:30
week 32 استقلال خوزستان 2 شهرداري آستارا 1 1400/04/13 20:30