لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 بعثت کرمانشاه 0 چوکاي تالش 0 1400/09/12 14:00
week 17 چوکاي تالش 1 بعثت کرمانشاه 0 1400/12/25 14:30