لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شهرداري بم 1 بعثت کرمانشاه 2 1400/09/29 14:00
week 20 بعثت کرمانشاه 1 شهرداري بم 1 1401/01/29 20:30