لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 تراکتور تبریز 0 آلومينيوم اراک 2 1400/09/14 15:00
week 23 آلومينيوم اراک 1 تراکتور تبریز 0 1400/12/26 15:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week آلومينيوم اراک 2 تراکتور تبریز 0 1400/02/29 19:35
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 تراکتور تبریز 0 آلومينيوم اراک 1 1399/11/11 15:00
week 28 آلومينيوم اراک 1 تراکتور تبریز 3 1400/04/29 21:15