لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 رایکا بابل 2 شهرداري آستارا 1 1400/10/04 14:00
week 28 شهرداري آستارا 0 رایکا بابل 1 1401/02/15 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شهرداري آستارا 2 رایکا بابل 1 1399/11/19 14:00
week 30 رایکا بابل 1 شهرداري آستارا 0 1400/03/31 19:00