لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 قشقایی شیراز 0 مس كرمان 1 1400/10/04 14:00
week 28 مس كرمان 1 قشقایی شیراز 0 1401/02/15 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 قشقایی شیراز 1 مس كرمان 1 1399/10/15 14:00
week 25 مس كرمان 0 قشقایی شیراز 3 1400/03/03 19:00