لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال ملاثاني 3 استقلال خوزستان 3 1401/06/11
week 19 استقلال خوزستان 1 استقلال ملاثاني 1 1401/11/05
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال ملاثاني 0 استقلال خوزستان 1 1400/08/21 14:30
week 22 استقلال خوزستان 2 استقلال ملاثاني 2 1400/12/25 15:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال ملاثاني 1 استقلال خوزستان 4 1399/09/20 14:30
week 21 استقلال خوزستان 3 استقلال ملاثاني 1 1400/01/30 21:45