لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 خليج فارس ميناب 0 خلیج فارس ماهشهر 0 1400/03/24 19:00
week 18 خلیج فارس ماهشهر 3 خليج فارس ميناب 1 1400/05/19 20:00