لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 بنیامین ورزش تهران 2 مقاومت بسیج آستارا 0 1400/03/23 18:00
week 18 مقاومت بسیج آستارا 0 بنیامین ورزش تهران 3 1400/05/19 20:00