لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مقاومت بسیج آستارا 0 بعثت کرمانشاه 2 1400/03/18 20:00
week 17 بعثت کرمانشاه 2 مقاومت بسیج آستارا 1 1400/05/14 20:00