لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مقاومت تهران 1 جوان نوین ساری 1 1400/03/17 18:45
week 17 جوان نوین ساری 1 مقاومت تهران 1 1400/05/14 20:00