لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پاس گيلان 0 نفت ایرانیان تهران 1 1400/03/10 18:30
week 16 نفت ایرانیان تهران 1 پاس گيلان 0 1400/05/09 19:30