لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 جوان نوین ساری 1 شهداي رزکان کرج 2 1400/03/10 18:30
week 16 شهداي رزکان کرج 2 جوان نوین ساری 0 1400/05/09 19:30