لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ستارگان مردان پاشا البرز 0 پیشگامان فنون پارس 1 1400/03/10 18:00
week 16 پیشگامان فنون پارس 0 ستارگان مردان پاشا البرز 2 1400/05/09 19:30