لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداري نوشهر 1 جوان نوین ساری 1 1400/03/04 18:30
week 15 جوان نوین ساری 0 شهرداري نوشهر 2 1400/05/02 19:00