لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 بعثت کرمانشاه 2 نفت ایرانیان تهران 0 1400/02/29 18:30
week 14 نفت ایرانیان تهران 1 بعثت کرمانشاه 0 1400/04/28 20:00