لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پاس گيلان 1 بنیامین ورزش تهران 0 1400/02/30 19:40
week 14 بنیامین ورزش تهران 2 پاس گيلان 0 1400/04/28 19:00