لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فرهنگ رامهرمز 1 یزد لوله 1 1400/02/23 19:20
week 13 یزد لوله 1 فرهنگ رامهرمز 1 1400/04/22 20:30