لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پاس گيلان 0 مقاومت بسیج آستارا 1 1400/02/25 19:35
week 13 مقاومت بسیج آستارا 3 پاس گيلان 0 1400/04/23 18:00