لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 بنیامین ورزش تهران 4 بعثت کرمانشاه 2 1400/02/23 19:25
week 13 بعثت کرمانشاه 1 بنیامین ورزش تهران 0 1400/04/23 19:00