لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 مس كرمان 0 استقلال خوزستان 1 1399/12/17 14:45
week 34 استقلال خوزستان 0 مس كرمان 1 1400/04/28 19:45
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس كرمان 1 استقلال خوزستان 1 1392/05/07 22:00
week 17 استقلال خوزستان 1 مس كرمان 1 1392/09/15 15:00