لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 بادران تهران 3 ملوان بندر انزلي 0 1399/12/17 14:45
week 34 ملوان بندر انزلي 0 بادران تهران 1 1400/04/28 19:45
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 1 1396/06/05
week 20 بادران تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/11/01
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 0 1395/08/02
week 28 بادران تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/23