لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 قشقایی شیراز 1 چوکا تالش 1 1399/12/12 14:45
week 33 چوکا تالش 1 قشقایی شیراز 2 1400/04/21 19:30