لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 خيبر خرم آباد 1 خوشه طلايي ساوه 1 1399/12/12 14:45
week 33 خوشه طلايي ساوه 2 خيبر خرم آباد 2 1400/04/21 19:30