لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نود اروميه 0 رایکا بابل 0 1399/12/02 14:30
week 32 رایکا بابل 1 نود اروميه 0 1400/04/13 20:30