لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 بعثت کرمانشاه 2 پاس گيلان 2 1400/02/18 21:00
week 12 پاس گيلان 2 بعثت کرمانشاه 1 1400/04/18 19:30