لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پاس گيلان 1 شهرداري فومن 2 1400/02/08 20:45
week 11 شهرداري فومن 3 پاس گيلان 2 1400/04/12 19:30