لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مهاجر نوین مشهد 2 ستارگان مردان پاشا البرز 3 1400/02/08 20:00
week 11 ستارگان مردان پاشا البرز 0 مهاجر نوین مشهد 0 1400/04/12 19:30