لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پاراگ تهران 1 مقاومت تهران 4 1400/02/07 20:45
week 11 مقاومت تهران 1 پاراگ تهران 1 1400/04/12 20:30