لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مقاومت بسیج آستارا 0 نفت ایرانیان تهران 2 1400/02/01 20:45
week 10 نفت ایرانیان تهران 1 مقاومت بسیج آستارا 0 1400/04/07 20:00