لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شهرداري فومن 0 کانیاو اشنویه 0 1400/02/02 20:45
week 10 کانیاو اشنویه 1 شهرداري فومن 0 1400/04/07 19:30