لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نیروی زمینی تهران 0 اترک بجنورد 1 1399/12/18 14:30
week 25 اترک بجنورد 0 نیروی زمینی تهران 5 1400/04/08 20:30