لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس شهر بابک 3 شهرداری ماهشهر 0 1399/12/17 14:30
week 25 شهرداری ماهشهر 2 مس شهر بابک 1 1400/04/08 20:30