لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نفت ایرانیان تهران 1 شهرداري فومن 0 1400/03/24 18:15
week 18 شهرداري فومن 2 نفت ایرانیان تهران 2 1400/05/19 20:00