لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پاس گيلان 3 کانیاو اشنویه 2 1400/03/23 18:30
week 18 کانیاو اشنویه 1 پاس گيلان 0 1400/05/19 20:00