لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ستارگان مردان پاشا البرز 0 پیام وحدت خ جنوبی 1 1400/03/23 18:15
week 18 پیام وحدت خ جنوبی 0 ستارگان مردان پاشا البرز 1 1400/05/19 20:00