لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ایمان سبز شیراز 1 سپاهان نوین ايذه 1 1400/03/18 19:20
week 17 سپاهان نوین ايذه 0 ایمان سبز شیراز 0 1400/05/14 20:00